Da Harlem una pagina di storia

Da Harlem una pagina di storia

Francesco Candelari
Anne Dixon Cooper è una degli oltre 100 milioni di americani…